De (sub)koppen dienen de leesbaarheid te vergemakkelijken, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfsnaam: Studio Kanters
Kvk:

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Overeenkomst, Offerte en Bevestiging
Artikel 4 – Prijzen
Artikel 5 – Uitvoeren van de opdracht, Realisatie
Artikel 6 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Klachten
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Vrijwaring
Artikel 11 – Opschorting, Beëindiging en Ontbinding
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – Geheimhouding
Artikel 14 – Overige bepalingen

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden, de aanbiedingen en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, steeds het navolgende verstaan.

Klant: De natuurlijke-, rechtspersoon of vennootschap die met Studio Kanters een overeenkomst sluit.
Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Studio Kanters en een klant ter zake één of meer door Studio Kanters te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs.
Schriftelijk: Per brief of e-mail.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 De algemene voorwaarden van Studio Kanters zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, uitnodigingen tot het doen van een aanbieding almede op alle diensten.

2.2 Iedere verwijzing door de klant naar eigen inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt door Studio Kanters uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Studio Kanters is bevoegd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden worden aan de klant toegezonden.

2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien Studio Kanters deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

3.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 Indien de aanvaarding door de klant (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding van Studio Kanters komt de overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Studio Kanters anders aangeeft.

3.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem verstrekte gegevens waarop Studio Kanters de offerte baseert. Indien de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft Studio Kanters de bevoegdheid zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, behoudens het recht van Studio Kanters op schadevergoeding.

3.4 Studio Kanters kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Een wijziging van de overeenkomst geldt slechts indien Studio Kanters deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en geldt alleen voor de betreffende overeenkomst.

3.6 Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven levertijd worden gewijzigd. Gewijzigde levertijden zijn geen fatale levertermijnen, op deze termijnen zijn ook deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 4 PRIJZEN

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW alsmede andere heffingen van overheidswege en eventueel in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst te maken kosten (bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, installatiekosten, verzend- en administratiekosten), tenzij schriftelijk anders aangegeven.

4.2 Studio Kanters is gerechtigd de prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst van Studio Kanters vanwege ontwikkelingen op de markt niet kan worden verwacht dat tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs wordt geleverd. Studio Kanters zal de klant op de hoogte stellen van zijn voornemen tot het verhogen van de prijs en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Een prijswijziging van 10 (tien) % of minder geeft de klant geen recht op ontbinding. Een prijswijziging van 10 (tien)% of meer geeft de klant een recht op ontbinding indien alle verrichte werkzaamheden betaald zijn er een ontbindingsvergoeding van 20 (twintig) % van de totale som van de overeenkomst betaald wordt.

4.3 Genoemde tarieven, prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor een toekomstige dienst.

4.4 Studio Kanters behoudt zich het recht voor de prijs periodiek te indexeren op basis van de wijziging van het indexcijfer volgens de Consumenten Prijs Index (CPI) reeks, alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

4.5 De toepassing van de indexering zal nimmer leiden tot lagere prijzen.

4.6 Indien het CBS de bekendmaking van het hiervoor bedoelde prijsindexcijfer mocht staken of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd.

4.7 Als de opdracht na het sluiten van de overeenkomst op verzoek van de klant wijzigt, dan is er sprake van meerwerk. Dit meerwerk kan in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 5 UITVOEREN VAN DE OPDRACHT, REALISATIE

5.1 Studio Kanters zal zich inspannen de dienst zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Indien noodzakelijk zal Studio Kanters de klant op de hoogte houden met betrekking tot voortgang van werkzaamheden. De overeenkomst behelst een inspanningsverplichting voor Studio Kanters en geen resultaatverplichting.

5.2 Door Studio Kanters wordt de levertijd bij benadering vastgesteld. Deze termijn is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de geschatte levertijd is Studio Kanters pas in verzuim nadat de klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen redelijke termijn uitblijft.

5.3 De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Studio Kanters mogelijk te maken, in het bijzonder tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen. Indien de klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst vangt de levertijd aan.

5.4 Tussentijds zal Studio Kanters de klant in gelegenheid stellen het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien dit niet naar wens is, zal een afspraak worden gemaakt om verdere stappen te ondernemen.

5.5 Overschrijding van de levertijd geeft de klant, indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, nimmer recht op schadevergoeding.

5.6 Studio Kanters is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.7 Studio Kanters is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Studio Kanters de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.9 Indien de klant het ter beschikking gestelde product niet afneemt dan wel nalatig is in het verstrekken van de informatie die noodzakelijk is voor de levering, is Studio Kanters gerechtigd de (resterende) levering op te schorten. Studio Kanters behoudt zich het recht voor om de schade die hij lijdt door het handelen van de klant te vorderen en/of de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals octrooirecht, auteursrecht en modelrecht, ter zake van het product en/of de dienst alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Studio Kanters en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Studio Kanters of diens leveranciers. De levering van het product en/of de dienst strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, ook niet wanneer de klant een en ander zelf beheert. Wanneer een bepaald recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Studio Kanters daartoe bevoegd.

6.2 De klant verkrijgt, wanneer hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht.

6.3 De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Kanters alle voornoemde documentatie, zoals – maar niet beperkt tot – materialen, producten, resultaten van de opdracht op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen of overdragen.

6.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij de uitvoering van de opdracht, dan zal de klant deze derden verplichten bij publiciteit rondom het ontwerp de bijdrage van Studio Kanters duidelijk te vermelden.

6.5 Studio Kanters is gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

6.6 Studio Kanters heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.

6.7 De klant zal geen gegevens verstrekken, die inbreuk maken op (intellectuele en privacy) rechten van derden.

6.8 Indien de klant inbreuk maakt op de in dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten kan Studio Kanters alle schade die hierdoor ontstaat op de klant te verhalen.

6.9 Open bestanden worden alleen verstrekt tegen een vergoeding. Pas wanneer de betaling van de vergoeding is voldaan worden deze bestanden naar de opdrachtgever gestuurd en hebben zij het recht de bestanden te gebruiken. Zie voor meer informatie https://www.dutchgraph.com/openbestanden/.

6.10 Studio Kanters is geen eigenaar van de ter beschikbaar gestelde (stock) afbeeldingen op de werken van Studio Kanters. Het beschikbaar stellen van (stock) afbeeldingen is dan ook geen eigendomsoverdracht. Indien klant het auteursrecht schendt is zij zelf aansprakelijkheid voor de geleden schaden.

6.11 Klant vrijwaart Studio Kanters voor de veroorzaakte schade die klant heeft veroorzaakt door inbreuk te maken op het auteursrecht van de rechthebbende van de stock afbeeldingen.

ARTIKEL 7 BETALING

7.1 Studio Kanters is gerechtigd in termijnen te factureren. De eerste termijn bedraagt 50% van de prijs en zal direct na het sluiten van de overeenkomst worden gefactureerd. Na betaling van deze factuur zal Studio Kanters zijn werkzaamheden aanvangen.

7.2 Betaling dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum. Het recht op verrekening of opschorting van de klant is uitgesloten.

7.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Studio Kanters nog geen volledige betaling is ontvangen, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij een rente van 1 % per maand verschuldigd. Wanneer de wettelijke (handels)rente hoger is dan de contractuele rente, is de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

7.4 Indien de klant niet (tijdig) betaalt, is de klant aan Studio Kanters buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Momenteel is dit de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Naast de buitengerechtelijke kosten is de klant tevens de gerechtelijke en executiekosten verschuldigd.

7.5 De door de klant verrichte betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten (lid 4), vervolgens in mindering op de verschuldigde rente (waaronder ook begrepen de lopende rente) en ten slotte in mindering op de hoofdsom (in volgorde van factuurdata, waarbij als eerste aan de oudste facturen wordt toegerekend).

ARTIKEL 8 KLACHTEN

8.1 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan Studio Kanters te worden medegedeeld.

8.2 Klachten over facturen dienen door de klant binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Studio Kanters te worden gemeld.

8.3 De klant dient te bewijzen dat het product en/of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt.

8.4 De schriftelijke klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te geschieden, zodat Studio Kanters in staat is adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. De klant dient Studio Kanters een redelijke termijn te geven en in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.

8.5 Indien de klant – indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft – (tijdig) klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het product en/of dienst. De klant heeft geen recht op opschorting.

8.6 Indien vast komt te staan dat een klacht gegrond is en tijdig is geklaagd, dan zal Studio Kanters het product en/of de dienst binnen redelijke termijn na retourontvangst – tenzij retournering redelijkerwijze niet mogelijk is – ter keuze van Studio Kanters, vervangen, herstellen of een vervangende vergoeding aan de klant voldoen. Deze verplichting heeft Studio Kanters niet wanneer herstel of vervanging onmogelijk is of niet van hem kan worden gevergd, bijvoorbeeld indien de kosten in geen verhouding staan.

8.7 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan kan Studio Kanters vergoeding verlangen van de kosten die hij ten gevolge van deze klacht heeft moeten maken of die daardoor zijn ontstaan.

8.8 Indien sprake is van niet-kundig of onzorgvuldig gebruik en/of aanpassing en/of handelen in strijd met instructies is de klacht nimmer gegrond.

8.9 Elke actie op grond van dit artikel vervalt indien de klant niet of niet geheel aan hetgeen in dit artikel bepaalde voldoet, waarop de klant wordt geacht het product en/of de dienst in alle opzichten als deugdelijk te hebben aanvaard.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Studio Kanters is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
a)de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van de overeenkomst en de algemene voorwaarden;
b)de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Kanters aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Studio Kanters toegerekend kunnen worden;
c)de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de overeenkomst.

9.2 Studio Kanters is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 Studio Kanters is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door:
a. fouten in het materiaal dat door de klant ter hand is gesteld;
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens;
c. fouten door namens de klant ingeschakelde derden;
d. hulppersonen en/of door Studio Kanters ingeschakelde derden.

9.4 Indien Studio Kanters aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van het product en/of de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 10.000,– per gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen.

9.5 De aansprakelijkheid van Studio Kanters is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio Kanters of zijn leidinggevende en/of ondergeschikten.

9.7 Schade dient direct na ontdekking, waarbij een termijn van minder dan 48 uur als direct wordt gezien, maar uiterlijk binnen vijf dagen nadat deze schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk en onderbouwd aan Studio Kanters te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn schriftelijk ter kennis van Studio Kanters is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

9.8 De klant kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat de klant Studio Kanters schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Studio Kanters ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.

9.9 Elke aansprakelijkheid vervalt na twee jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid en de laatste termijn is gefactureerd.

ARTIKEL 10 VRIJWARING

10.1 De klant vrijwaart Studio Kanters voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door de klant van deze algemene voorwaarden of specifieke voorschriften van Studio Kanters, dan wel het niet afdoende informeren door de klant van derden-gebruikers bij het gebruik van het product en/of de dienst, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door de klant. In dergelijke gevallen is de klant verplicht alle schade die Studio Kanters lijdt te vergoeden.

10.2 Indien Studio Kanters door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Studio Kanters zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de klant geen adequate maatregelen neemt, dan is Studio Kanters, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Studio Kanters en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

ARTIKEL 11 OPSCHORTING, BEËINDIGING EN ONTBINDING

11.1 Studio Kanters is bevoegd de nakoming van zijn verbintenissen uit de overeenkomst op te schorten, indien de klant enige opeisbare verbintenis jegens Studio Kanters niet is nagekomen, dan wel indien Studio Kanters in redelijkheid kan verwachten dat de klant zijn verbintenis(sen) jegens Studio Kanters niet zal nakomen. In die gevallen is Studio Kanters niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de klant.

11.2 Indien Studio Kanters de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken die volgen uit de wet en/of de overeenkomst.

11.3 Studio Kanters is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:
a.een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) de klant;
b.door de klant het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) de klant;
c.met betrekking tot alle of een deel van de klants activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator of bewindvoerder;
d.de klant surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
e.door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de klant de onderneming heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de klant zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
f.een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van de klant wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
g.de klant een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;
h.de ondernemingsactiviteiten van de klant feitelijk worden gestaakt;
i.de klant zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.

11.4 In alle gevallen waarin de klant er rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens Studio Kanters niet kan nakomen, dient hij Studio Kanters daarvan direct op de hoogte te stellen. Deze informatieplicht plicht geldt ook indien verplichtingen naar waarschijnlijkheid niet nagekomen gaan worden omdat bijvoorbeeld een of meerdere situaties van artikel 11 lid 3 aanstaande zijn.

11.5 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, bevrijdt dit de klant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. De overeenkomst blijft zoveel mogelijk van kracht zolang de klant niet aan al zijn verplichtingen jegens Studio Kanters heeft voldaan. Alle vorderingen van Studio Kanters zijn direct opeisbaar en alle eigendom van Studio Kanters dient direct te worden geretourneerd aan Studio Kanters.

11.6 Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden vervalt ook het gebruiksrecht van artikel 6 lid 2.

ARTIKEL 12 OVERMACHT

12.1 Studio Kanters is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van Studio Kanters uit de overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan Studio Kanters kunnen worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen, maar niet uitsluitend: brand, oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme, stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongevallen, ziekte van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken werknemers van Studio Kanters en/of door hem ingeschakelde derden, weersomstandigheden, natuurrampen, quarantaine maatregelen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers en/of vervoerders, beperkende overheidsmaatregelen, storingen, computervirussen en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.

12.3 Bij overmacht is Studio Kanters bevoegd de uitvoering van de overeenkomst zes maanden op te schorten, hetzij direct (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat er voor Studio Kanters een verplichting tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding ontstaat.

12.4 Indien als gevolg van de overmacht de opschorting – zoals in lid 3 genoemd – langer dan zes maanden duurt, dan is de klant bevoegd Studio Kanters voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de overeenkomst verhindert, dan is klant slechts bevoegd de overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij ontbinding ontstaat er geen ongedaanmakingsverbintenis of schadevergoedingverbintenis voor Studio Kanters.

12.5 Indien ten tijde van het intreden van overmacht Studio Kanters reeds (gedeeltelijk) uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst, is Studio Kanters gerechtigd een en ander te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Artikel 13 GEHEIMHOUDING.

13.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie die betrekking heeft op de werkwijze en bedrijfsvoering van Studio Kanters is vertrouwelijk.

13.2 Indien de klant artikel 13 lid 1 (geheimhouding) overtreedt, verbeurt de klant, ongeacht of de overtreding aan de opdrachtgever kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Studio Kanters een onmiddellijk opeisbare boete die gelijk is aan driemaal de totale som van de overeenkomst zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Studio Kanters, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 OVERIGE BEPALINGEN

14.1 De klant kan zijn rechten uit een met Studio Kanters gesloten overeenkomst niet aan derden overdragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.

14.2 Op de overeenkomst tussen Studio Kanters en de klant is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter van de rechtbank in het arrondissement waar Studio Kanters is gevestigd.